Kimya Bilimi Nedir? Nasıl Gelişmiştir?


Kimya maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişiklikleri, dağıtılmış şekillere dönüşmesini, ayrı olarak maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalarla bağlayan bilim dalıdır.
Kimya bilimi tarihsel süreç içinde bakır ve kalayı gümüş ve altına çevirmeye çalışan simya biliminden doğmuştur.Kimyanın konusu olan madde,fiziğinde konusu olmakla birlikte,fizikle kimya aralarında yöntem değişikliği vardır.Fiziğe kadar cisimle madde arasındafark yoktur.Kimya ise cismi maddeden ayırır.Demir,taş,toprak,hava,su vb. herşey maddedir.Bunlardan yapılan herşey de cisimdir.Örneğin:demir boru,kurşun levha,taş kabartma,toprak testi vb.
Kimya bilimi incelendiği maddelere tarafından inorganik ve organik elde etmek üzere kimya elde etmek üzere iki esas dala ayrılır.İnorganik kimya,karbonu içermeyen tüm kimyasal bileşimleri ve cansız maddeleri inceler.Karbonik asitin oksitleri,metal bağlantıları ve tuzları da inorganik kimyanın incelenme alanı içindedir.Organik kimya karbon bağlantılarının büsbütün ilgilenir.Organik kimyanın dilekçe alanı son derece geniştir.Bu nedenle organik kimya kendi içinde de Alifatik Kimya,Aromatik Kimya,Albümin Kimyası,Büyük Molekül Kimyası,Şeker Kimyası gibi dallara ayrılmıştır.Uygulama alanı bakımından kimya analitik,sentetik ve preparatif edinmek üzere üç asıl dala ayrılır.Analitik Kimya maddelerin ya da madde bileşimlerinin ve bilinmez maddelerin tanınmasıyla ilgilenir.Sentetik Kimya karışık bağlantıları kimyasal yoldan oluşturmaya çalışır.Preparatif Kimya ise maddeyi içinde bulunduğu bağlantılardan ayırarak elde etmeye çalışır.Bu dalların yanı sıra kimya,kullanım kimyası ve kuramsal kimya almak üzere iki esas dala daha ayrılır.Kuramsal kimya ,kimyasal olayların yasalarının oluş biçimlerini inceler.Uygulama kimyası,kimyasal buluşları başvuru alanına sokar.
Kimyasal elementlerin keşfedilmesindeki sayıların ve alaşım adetlerinin gitgide artarak artması bütün elementlere birer simge verilmesi gerekliliğini doğurdu.İlk sembol düşüncesini J.Dalton ortaya attı.Dalton yasalrını açıklarken örnek verdiği molekül ve atomları bir takım şekillerle açıklamaya çalıştı.Ancak,öğrenilmesi ve akılda kalması son derece zorlama olan bu şekillerin yerine Berzelius,her element atomunun bir ya da iki harfle simgeleştirilmesi gerektiğini savundu ve bir harmoni ileriye sürdü.Onun savına göre her element bir simge aldı.Bileşikler,bileşiği oluşturan elementlerin simgeleriyle değerlendirildi.Bu değerlere kimyasal formül denildi.Basit maddelerfiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılır.Fiziksel özellikler;bayağı sıcaklıkta ametaller katı,istikrarsız ya da gaz halinde,metaller ise (civa dışında) katı halde bulunur.Madenlerin yüzeyleri düzeltildikçe parlaklıkları artar,ısıyı ve elektriği iletirler,biçim verebilirler.Dayanıklı ve serttirler.Kimyasal özellikler;ametaller hidrojen dışarıya elektronegatif özellik taşırlar ve çoğunlukla anyon görevini yerine getirirler.Madenler elektropozitif özelliktedir.Elektrolizle katyon haline getirilebilir.Bugün tanıdık element sayısı yüz üçtür.Bunlardan doksan ikisi doğada bulunur.Geri kalanlar ise,atom hakkında bilgiler geliştikten sonra yapay olarak elde edildi.

Satın aldığımız maddelerin büyük bir çoğunluğu sodyum klorür,çiğ kükürt,çiğ yağ ve kömür gibi çiğ maddeler olarak başlar.Bu çiğ maddeler daha fazla ikinci kimyasal maddelere dönüştürülür:sülfürik asit,petrokimyasallar,susuzamonyak,sodyum hidroksit,nitrik asit gibi.
Gelecekte karlı olabilecek bir kimyasal maddenin üretimi üzerindeki araştırmalar ilk olarak kimyacılar göre laboratuvarda yapılır.Kimyacılar verilen bir madde ya da ürünün deney tüplerinde nasıl yağıldığını öğrenince ikinci kademeyi hazırlarlar:pilot tesisisn yapılması.Pilot tesis epeyce küçüktür;ancak bir araştırma laboratuvarından daha büyük ölçüde çalışır.Üretimin her kademesinde kimyacılar,mühendisler,muhasebeciler ve işletmeciler kimyasal maddenin üretimini gözlerler.Pilot tesisi uygun bir şekilde gerçekleştirmek için,verimlilik,meslek akışı,karlık üstünde çalışırlar.Bu arada pazarlama personeli mahsul için pazar bulmaya çalışır.Satış elemanları genellikle uzak yerler olmak üzere tüketiciye gönderilir.
Pilot tesis başarılı olursa ve kimyasal ürünler için pazar bulmuşsa,kimyasal firmalar bundan sonra daha pahalı,daha büyük bir tesisi düzenlemek için planlar yapmaya başlarlar.*Düşünülen bir tesis için birçok faktör dikkate alınır.Büyük bir su kaynağı bulunacak mı?Ne değişiklik zor bulunabilir?Kaça mülk olacaktır?Taşıma bir sorun olacak mıdır?Demir yolları var mıdır?Fabrika büyük pazarları nasıl işgal edecektir?Eğer fabrika zehirli artıklar işliyorsa veya zehirli ya da çevreyi kirleten maddeler üretiyorsa çevredeki insanlar ve hükümet şikayetçi olacak mıdır?Ya Da bu kişiler yeni iş alanları açıldı diye kendilerini şanslı kabul edecekler mi?Artıkları atmak için iyi yerler var mı?Bunlar ve daha birçok soru fabrika kurulmadan önce yanıtlanmalıdır.
Eğer bir fabrika bahşedilen bir maddeyi büyük ölçüde kullanacaksa örneğin sülfürik asit ‘Fabrika bu maddeyi kendisi mi üretecek yoksa satın mı alacak? ’ sorusu ortaya çıkar.*Bu soru,kullanılan ya da üretilen birçok kimyasal madde için sorulabilir.Yanıtlar ekseri mali verimlilik ya da yapılan bir yatırım başına geri dönen para cinsinden verilir.
 
Üst Alt